De voeten zijn de wortels die ons ondersteunen

Statuten

§ 1 Naam en zetel

De naam van de vereniging is: “Internationale Federatie
voor Proprioceptieve – en Biomechanische Therapieën e.V.”.
ook wel kortweg I.F.P.B. genoemd, en is gevestigd in
D-48336 Sassenberg, Schloßstr.1.

 

§ 2 Doel

Het doel van de vereniging is het bevorderen van verdere opleiding en training alsmede wetenschappelijk onderzoek op het gebied van podo-posturale therapie, proprioceptieve en biomechanische therapie en het gebruik van geschikte hulpmiddelen, zowel binnen als buiten Europa.

De vereniging ziet het als haar taak om therapeuten op dit speciale gebied te promoten. Het doel van podo-posturale therapie is het evenwicht van de verschillende systemen van het menselijk lichaam te herstellen, functies en structuren te normaliseren en stoornissen te verhelpen.

De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks liefdadigheidsdoeleinden na in de zin van de afdeling “fiscaal bevoorrechte doeleinden” van het belastingwetboek. Het doel van de statuten wordt onder meer verwezenlijkt door opleidingsmaatregelen voor de leden van de vereniging en derden voor bijscholing en opleiding en door onderzoek en onderwijs ter bevordering van de verdere ontwikkeling en verspreiding van de podo-posturale therapie.

De middelen van de Vereniging mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de statuten. De leden ontvangen geen aandeel in de winst in hun hoedanigheid van lid, noch andere voordelen uit de fondsen van de Vereniging. In geval van ontbinding van de Vereniging of in geval van beëindiging van haar vorige doel, worden de activa van de Vereniging overgedragen aan een door de Algemene Vergadering vast te stellen liefdadigheidsinstelling.

 

§ 3 Lidmaatschap

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die om professionele of wetenschappelijke redenen belangstelling heeft voor de activiteiten van de International Federation for Proprioceptive – and Bio-mechanical Therapies (I.F.P.B.) of die wil bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, kan lid worden.

Leden of andere personen die bijzondere diensten aan de I.F.P.B. hebben bewezen, kunnen op voorstel van individuele leden of van de Algemene Vergadering worden benoemd tot ereleden (zonder stemrecht). Volledige leden behouden hun stemrecht. 3.

Gewone leden krijgen volledig stemrecht wanneer zij toetreden tot de I.F.P.B.. Zij kunnen echter pas na vijf jaar lidmaatschap in leidinggevende functies (dagelijks bestuur I.F.P.B.) worden gekozen.

4. alleen therapeuten kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de I.F.P.B.

5. Iedereen die lid wil worden, moet bij de aanvraag van het lidmaatschap en de bevestiging dat hij in het betrokken land de praktijk uitoefent, de volgende documenten (kopieën) voegen Officiële toelating of toelatingscriteria van het land als therapeut, bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 2 pasfoto’s.

Het Uitvoerend Comité beslist over de toelating.

7. nieuw toegelaten leden volgen op verzoek beginnerscursussen in de disciplines van de proprioceptieve therapie waarmee zij weinig of niet vertrouwd zijn. Dit geldt niet voor geassocieerde leden.

8. elk lid is gecertificeerd voor permanente educatie bij de I.F.P.B.

9. eenmaal per jaar worden de leden van de I.F.P.B. uitgenodigd voor een jaarvergadering – algemene vergadering.

10.aan leden van rechtspersonen kan volgens een verdeelsleutel stemrecht worden toegekend. (20. leden 1 afgevaardigde) . Deze leden moeten worden benoemd in het Uitvoerend Comité. 11. Het Uitvoerend Comité.

11. De contributie wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering en moet 1/1 per jaar vooraf worden betaald. 12. De volledige jaarlijkse contributie is verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap.

12. na betaling van de contributie ontvangen de I.F.P.B leden een lidmaatschapskaart (identiteitskaart), een verenigingsstempel en een oefenteken.

13. Lid worden van een nationale vereniging betekent lid worden van de I.F.P.B.

14. het verlaten van een nationale vereniging betekent het verlaten van de I.F.P.B. In dat geval moeten de lidmaatschapskaart, het stempel en het oefenteken aan de I.F.P.B. worden teruggegeven.

15. Het lid verbindt zich ertoe regelmatig deel te nemen aan de opleidingsevenementen van de regionale verenigingen en de I.F.P.B. bij zijn toetreding tot de I.F.P.B..

16. de uitsluiting van leden geschiedt overeenkomstig § 4.

 

§ 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

1. met de dood;

2. door ontslag, dat schriftelijk aan de Raad moet worden meegedeeld met een opzegtermijn van 3 maanden tot het einde van het
van het kalenderjaar schriftelijk aan het Uitvoerend Comité. 3;

3. door royement, in geval van verwijtbaar gedrag ten nadele van de vereniging of indien het lid een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden heeft ten aanzien van zijn contributie en, ondanks een aanmaning aan het laatst bekende adres, nalaat de achterstand binnen twee weken volledig te betalen.

4. het algemeen bestuur beslist over de uitsluiting met een meerderheid van 2/3 van zijn leden. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld vooraf te worden gehoord. 5.

5. leden die hun beroepsactiviteiten staken

6. leden die hun praktijk om leeftijdsredenen (ten minste 65 jaar) staken, kunnen op verzoek als niet-contributief lid zonder stemrecht aanblijven.

7. indien het lid zijn/haar verplichting tot permanente educatie verwaarloost of niet nakomt (overeenkomstig de richtsnoeren van de certificering van permanente educatie).

 

§ 5 Rechten

De contributie wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering en is jaarlijks vooraf verschuldigd. De volledige jaarlijkse contributie moet bij aanvang van het lidmaatschap worden betaald. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 10,- euro per maand. Rechtspersonen betalen een contributie die door het Uitvoerend Comité wordt geheven.

 

§ 6 Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité bestaat uit de eerste en tweede voorzitter en de secretaris, alsmede uit twee bijzitters en een vertegenwoordiger van elk van de nationale verenigingen. Het Uitvoerend Comité wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van de ambtstermijn blijft hij echter in functie tot de verkiezing van een nieuwe directie. Elk lid van het Uitvoerend Comité wordt individueel verkozen. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het uitvoerend comité.

 

§ 7 Algemene Vergadering

De gewone Algemene Ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats. Bovendien moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen indien het belang van de vereniging dit vereist of indien de bijeenroeping van de algemene vergadering schriftelijk wordt verzocht door 10% van de leden, met vermelding van het doel en de redenen.

 

§ 8 Bijeenroeping van de Algemene Vergadering

Elke algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door de eerste voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de tweede voorzitter, met inachtneming van een oproepingstermijn van vier weken. De door het Uitvoerend Comité vastgestelde agenda wordt in de uitnodiging opgenomen. Moties van de leden moeten het Uitvoerend Comité ten minste twee weken voor de Algemene Vergadering bereiken. Wijzigingen in de agenda worden vóór de algemene vergadering aan de leden meegedeeld.

 

§ 9 Gedrag van de Algemene Vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de eerste voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de tweede voorzitter. Bij verhindering kiest de Algemene Vergadering uit haar midden een voorzitter. De Algemene Vergadering kan besluiten de door het Uitvoerend Comité vastgestelde agenda aan te vullen. De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Elk aanwezig lid heeft één stem.
De Algemene Vergadering neemt haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de statuten anders is bepaald. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. Een meerderheid van 2/3 is vereist om de statuten te wijzigen, een meerderheid van 9/10 van de uitgebrachte stemmen is vereist om het doel van de vereniging te wijzigen en om de vereniging te ontbinden. De Algemene Vergadering vormt een quorum ongeacht het aantal aanwezige leden.
Elk lid heeft het recht om tijdens de Algemene Vergadering het woord te voeren, wat volgens het reglement van orde beperkt kan worden tot 10 minuten.

 

§ 10 Verantwoordelijkheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor:

a. Verkiezing en ontslag van het Uitvoerend Comité
b. Wijzigingen van de statuten
c. Ontbinding van de vereniging
d. Transacties betreffende de verwerving, vervreemding of bezwaring van onroerend goed.
e. Decharge van de Raad van Bestuur
f. Goedkeuring van de begroting
g. Beslissen over het gebruik van de activa van de Vereniging na de ontbinding van de
ontbinding van de vereniging.

 

§ 11 Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging is het kalenderjaar.

 

§ 12 Ontbinding

Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten tijdens een speciaal bijeen te roepen buitengewone algemene vergadering, met een meerderheid van 9/10 van de leden. Bij gebrek aan quorum is de regel van § 9 van toepassing. De vergadering beslist ook over de wijze van vereffening.

 

§ 13 Registratie

De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingenregister van het kantongerecht van Warendorf. Het kantoor wordt aangewezen door de 1e voorzitter, waarbij erop wordt toegezien dat aan de vereisten van het verenigingsrecht voor de bereikbaarheid per post op de zetel van de vereniging wordt voldaan.

De bovenstaande statuten werden aangenomen op de oprichtersvergadering van 28.9.2001 te Nieuwerkerk, NL., gewijzigd op 30.6.2002 te Bad Bentheim D, gewijzigd op 19.3.2010 te Rummelsberg.

We kijken uit naar uw komst!

I.F.P.B. eV.

„International Federation for Proprioceptive-and Biomechanical Therapies e.V.”
Schloßstr. 1
48336 Sassenberg
Germany

Telefon +49 25 83 – 93 16 25
Telefax +49 25 83 – 93 16 13

E-mail info@ifpb-ev.de

=